Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Μέτρα για την ενίσχυση της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» από την Ε.Ε.

Μια σειρά από δέσμη μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για εταιρείες που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Δεν ενδιαφέρονται μόνο για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, αλλά έχουν θέσει κοινωνικούς επιχειρηματικούς στόχους. Οι "κοινωνικές επιχειρήσεις" αποτελούν έναν αναπτυσσόμενο τομέα στην Ευρώπη, ο οποίος ήδη αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί περισσότερους από 11 εκατομμύρια αμειβόμενους εργαζόμενους.Οι εταιρείες αυτές συχνά λαμβάνουν δημόσια στήριξη, ωστόσο εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξή τους, μέσω των ταμείων που επενδύουν σε κοινωνικούς επενδευτές. Τα εξειδικευμένα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων είναι περιορισμένα, ενώ οι διασυνοριακές επενδύσεις σε αυτά είναι περίπλοκες και δαπανηρές.Με την πρόταση κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να θέσει τα θεμέλια για μια ισχυρή ευρωπαϊκή αγορά ταμείων κοινωνικών επενδύσεων. Θεσπίζει ένα νέο σήμα «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν τα ταμεία επενδύσεων, τα οποία επικεντρώνονται στις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις.Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόταση, οι διαχειριστές των ταμείων κοινωνικών επενδύσεων θα μπορούν πλέον να διαθέτουν τα κεφάλαια τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να λάβει το σήμα, ένα ταμείο θα πρέπει να αποδείξει ότι ένα υψηλό ποσοστό των επενδύσεων (70% των κεφαλαίων που λαμβάνονται από τους επενδυτές) δαπανάται για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων. Η ύπαρξη ομοιόμορφων κανόνων για τη γνωστοποίηση πληροφοριών θα διασφαλίσει να λαμβάνουν οι επενδυτές σαφείς και αποτελεσματικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις αυτές. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής αφορούν : -Ένα αναγνωρισμένο σήμα της Ε.Ε. για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. -Βελτιωμένη πληροφόρηση για τους επενδυτές. -Μέτρα για καλύτερες επιδόσεις. -Εξάλειψη των εμποδίων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη. -Διαθεσιμότητα για τους επενδυτές.Τι ίσχυε μέχρι σήμερα, τι αλλάζειΑναλυτικά:- Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές μπορεί να δυσκολεύονταν να εντοπίζουν ταμεία που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά κοινωνικών επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων μπορεί να είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν από άλλα ταμεία επενδύσεων και αυτό μπορεί να υπονομεύσει την ανάπτυξη του τομέα. Σήμερα, με τον κανονισμό που εκδόθηκε δημιουργείται ένα κοινό σήμα για ολόκληρη την Ε.Ε. με την ονομασία «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με το οποίο οι επενδυτές θα γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους προορίζεται για κοινωνικές επιχειρήσεις και καθίσταται πολύ πιο εύκολο για τους επενδυτές να εντοπίζουν αυτά τα ταμεία επενδύσεων.- Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία των επενδυτών να εντοπίζουν τα ταμεία που επενδύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, κατά συνέπεια και τις δυσκολίες σύγκρισης και χρήσης διαθέσιμων πληροφοριών, καθορίζεται ένα κοινό πλαίσιο της Ε.Ε. ζωτικής σημασίας για τις πληροφορίες αυτές. Όλα τα ταμεία επενδύσεων, που χρησιμοποιούν το νέο σήμα, οφείλουν στο μέλλον να δημοσιεύουν με σαφήνεια πληροφορίες σχετικά με τα είδη των κοινωνικών επιχειρήσεων που στοχεύουν, τους τρόπους που επιλέγονται, τους τρόπους με τους οποίους το ταμείο επενδύσεων θα βοηθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά και πώς θα παρακολουθούνται τις κοινωνικές επιπτώσεις.- Σε ό,τι αφορά στην επιλογή μεταξύ των διάφορων ταμείων κοινωνικών επενδύσεων, ο προβλεπόμενος αντίκτυπος θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα προτεινόμενα μέτρα θα ορίζονται σαφείς απαιτήσεις για τα εν λόγω ταμεία και συγκεκριμένα για την ενημέρωση των επενδυτών (εξασφάλιση παρακολούθησης και παροχής στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις). Ωστόσο, δεν είναι απίθανο να χρειαστούν και περισσότερες ενέργειες. Η Επιτροπή θα αναλάβει τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών για την ανάπτυξη καλύτερων και πιο συγκρίσιμων τρόπων για το πώς μπορεί να μετρηθεί η κοινωνική απόδοση των επενδύσεων, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας αγοράς επενδύσεων με αυξημένη διαφάνεια και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των επενδυτών.-Οι κανόνες στόχευσης των ταμείων κοινωνικών επενδύσεων διαφέρουν ανά κράτος μέλος και συχνά είναι επαχθείς και πολύπλοκοι. Οι νέες προτάσεις θα απλουστεύσουν τους κανόνες, όπως εκτιμάται. Για παράδειγμα, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο θα εξασφαλίσει ότι τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορούν να αντλούν κεφάλαια σε όλη την Ευρώπη. Οι διαχειριστές των ταμείων επενδύσεων δεν θα είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το νέο πλαίσιο, ωστόσο αν το χρησιμοποιούν θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτές απ'όλη την Ε.Ε. και σε ένα σαφώς αναγνωρίσιμο σήμα το οποίο θα συνηθίσουν να εμπιστεύονται και να αναζητούν. - Δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να ενέχουν αυξημένο κίνδυνο, το σήμα «Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» αρχικά θα είναι διαθέσιμο μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές. Όταν ενεργοποιηθεί πλήρως, η Επιτροπή θα εξετάσει τα πιθανά μέτρα ώστε οι επενδύσεις αυτού του είδους να είναι διαθέσιμες και σε πελάτες λιανικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com